Chikomo by Jah Prayzah

Lyrics for Chikomo by Jah Prayzah

Nhamo dzangu munodziziva
Ndabvisa shangu
Zvese nenhamo dzangu
Ndasiya pano
Ndinzwe chirawu
Moyo une hudzamu
Wobaya baya
(Chirawu, moyo une hudzamu mambo)
Dziriko mhandu
Dziri mushure mangu
Munodziziva
(Mhandu, dziri mushure mangu mambo)
Vanoda nhau
Dzekuparara kwangu
Vopembera
Tirimo! Tirimo muchikomo
Tiri kunyengetera
Misodzi mokoto
Zvirimo, zvirimo mumoyo
Zvamunoita, baba, zvakaoma
Tirimo, tirimo muchikomo
Tiri kunyengetera
Misodzi mokoto
Zvirimo, zvirimo mumoyo
Zvamunoita, baba, zvakaoma

Ndauyawo kusungano
Moyo wangu unoda runyararo
Ndauyawo kusungano
Moyo wangu unoda runyararo
Anomboguma mazano aya
Anombopera mazano angu
Munoda ndigare pajoko rehuranda here?
Ndodedza mukomana
Mwana wamai maria here?
Ndoenda nengoro yemoto naEria here?
Hiya, hiya, haaa zvichaguma

Tirimo, tirimo muchikomo
Tiri kunyengetera
Misodzi mokoto
Zvirimo, zvirimo mumoyo
Zvamunoita, baba, zvakaoma
Tirimo, tirimo muchikomo
Tiri kunyengetera
Misodzi mokoto
Zvirimo, zvirimo mumoyo
Zvamunoita, baba, zvakaoma

Denga rina (Mambo)
Denga (Mambo) rina (Mambo)
Deenga rina (Mambo)
Denga rina (Mambo)
Denga rina (Mambo)
Denga (Mambo) rina (Mambo)
Denga rina (Mambo)
Denga rina (Mambo)
Denga rina (Mambo)
Denga (Mambo) rina (Mambo)
Denga rina (Mambo)
Denga rina (Mambo)
Denga rina (Mambo)
Denga (Mambo) rina (Mambo)

Tirimo (Toziva) tirimo muchikomo (Ndinozviziva)
Tiri kunyengetera
Misodzi mokoto
Zvirimo! (Zvimo) Zvirimo (Mukati Memoyo Wangu) Mumoyo
Zvamunoita, baba, zvakaoma
Tirimo, tirimo muchikomo
Tiri kunyengetera
Misodzi mokoto

lyrics by Laurent

Leave a Reply

Your email address will not be published.