Zvaunoda Handingazvigoni by Leonard Dembo

Image By Mood Converter

Lyrics for Zvaunoda Handingazvigoni by Leonard Dembo

pano kuti ndiite zvaunoda iwe
handingazvigone zvaunoda iweka

unoda kuti ndiite zvaunoda iweka
zvakandiomera zvaunoda iweka

unoda kuti ndiite zvaunoda iweka
handizvikwanise zvaunoda iweka

unoda kuti ndiite zvaunoda iweka
kwete ini zvandinodawoka

mumwe nemwumwe anoita zvaanokwanisa
kwete nhingi zvaanodaka

mumwe nemwumwe anoita zvaanogona
kwete nhingi zvaanodaka

pano kuti ndiite zvaunoda iweka
handingazvigone zvaunoda iweka

pano kuti ndiite zvaunoda iweka
handingazvigone zvaunoda iweka

pano kuti ndiite zvaunoda iweka
handingazvigone zvaunoda iweka

unoda kuti ndiite zvaunoda iwe
kwete ini zvandinodawo

mumwe nemumwe anoita zvaanokwanisa
kwete nhingi zvaanodaka

mumwe nemumwe anoita zvaanogona
kwete nhingi zvaanodaka

wotobvunza iye waunodana naye
kwete iniwo handingazvigone

wotobvunza dhiya waunodana naye
kwete ini handigazvigone

zvino ndinetsa zvaunoda iwe
kwete iniwo handizvigone

zvakandiomera zvaunoda iwe
kwete inowo handizvigone

wotobvunza iye waunodana naye
kwete ini handingazvigone

imi ndimi munoziva mareswero angu ose
ndichago ndini ndakaitwa materu enyu

imi ndimi munoziva mareswero angu ose
ndichago ndini ndakaitwa materu enyu

kureswa ndekwangu ini
kurera inda inonditsveta ropa

kureswa ndekwangu ini
kusenga inda inonditsveta ropa
bheta kuuraya

ndingaite seiko
ondiurayisa

mai vachipo here
muchandiurayisa

mai vachipo here
muchandiurayisa

ndiwe chipo here
uchandiurayisa

ndiwe chipo here
uchandiurayisa

ndiwe chipo here
uchandiurayisa

ndiwe chipo here
uchandiurayisa

ndingaite seiko
ondiurayisa

kuve muroora
kuchandiurayisa

ndave mukwasha
zvichandibayisa

mai vachipo here
muchandiurayisa

mai vachipo here
muchandiurayisa

mai vachipo here
muchandiurayisa

mai vachipo here
muchandiurayisa

lyrics by Laurent

Leave a Reply

Your email address will not be published.